Salgs- og leveringsbetingelser

 

Ansvar over for kunden
Centex ApS er uden ansvar for tab som følge af indirekte skade og følgeskader, herunder tab af forventet avance, tab af data eller deres reetablering, tab af goodwill, tekniske nedbrud, uvedkommendes adgang, fejlagtig opsætning af netværk eller anden lignede følgeskade, i forbindelse med anvendelsen af systemet eller tab som følge af manglende funktioner i systemet, uanset om Centex ApS har været underrettet om muligheden for et sådant tab, og uanset om Centex ApS kan bebrejdes tabet på baggrund af udvist uagtsomhed eller lignende.
Centex ApS tilstræber at systemerne er tilgængelige 24 timer i døgnet, året rundt. Centex ApS er dog berettiget til at afbryde driften, når vedligeholdelse eller andre tekniske forhold gør det nødvendigt.

Centex ApS er ikke ansvarlig for tab, der skyldes force majeure, herunder lovforskrifter myndighedsforanstaltninger eller lignende, svigtende strømforsyninger, svigtende telekommunikation, brand, røgskade, eksplosion, vandskade, hærværk, indbrud, terror eller sabotage, strejke, lockout, boykot, eller blokade. Dette gælder selv om Centex ApS er part i konflikten, og selv om konflikten kun rammer dele af Centex ApS´s funktioner.

Det er kundens eget ansvar at lovligheden af det på Centex ApS’s leverede anlæg lagrede materiale følger den danske lovgivning, samt overholder skrevne og uskrevne etiske regler omkring data. Centex ApS fralægger sig ethvert ansvar for tab af data, tabt arbejdsfortjeneste eller anden form for direkte/indirekte tab. Dette gælder uanset om tabet skyldes systemnedbrud, uvedkommendes adgang eller anden form for manglende levering af bestilte serviceydelser/produkter eller andre forhold hos Centex ApS.

Centex ApS har intet ansvar overfor fejlopsætning af evt. hjemmesider, netværk, fejl på ekstern DNS, mailprogrammer eller feks. programmer som hentes fra nettet, skade som er sket ved brug af kundens software, kan vi ikke drages til ansvar for.

Virus
Centex ApS har intet ansvar forårsaget af infection af virus, det er alene kundens ansvar at have den nødvendige antivirus software installeret.

Generelt
Med mindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne finder nedenstående betingelser anvendelse.
Der tages forbehold for trykfejl, pris- og kursændringer samt ændringer i produkternes specifikationer.

Tilbud, annoncer m.v.
Alle oplysninger vedrørende data, tilbud og brochurer er omtrentlige og kun bindende for sælger såfremt skriftlig aftale foreligger. Sælger er kun bundet af tilbud i 14 dage.

Pris
Alle oplysninger vedrørende data, tilbud og brochurer er omtrentlige og kun bindende for sælger såfremt skriftlig aftale foreligger. Sælger er kun bundet af tilbud i 14 dage.

Betaling
Enhver betaling er 7 dage netto kontant med mindre andet udtrykkeligt aftales.
Erlægges betaling ikke i rette tid, beregnes rente med Nationalbankens diskonto plus 5% p.a. af den del af købesummen som ikke er betalt.
Køber har ikke ret til at tilbageholde betalinger eller foretage modregning.

Levering
Sælger vil, såfremt man er bekendt med, at der vil indtræde væsentlig forsinkelse, så vidt muligt underrette køber herom, men sælger kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelsen. Det kan forekomme, at komponenter fra leverandører er forsinkede, hvorfor sælgers leveringstid er en ”cirka leveringstid”.

Forsendelse
Uden forudgående instruks vælges transportmiddel og vej efter sælgers bedste skøn.

Returnering
Returnering af varer kan kun ske ved fejl og mangler samt efter forudgående aftale, med reference til tildelt returnummer/fakturanummer. Ved kreditering fradrages påløbne omkostninger, minimum 10%.

Sælger yder 8 dages returret fra fakturadato, dog er sælger berettiget til at beregne sig et gebyr på 10% af fakturabeløbet ved returnering samt ved ændring og annullering. Annullering eller reduktion af ordre kan kun ske med sælgers godkendelse. Det er en betingelse, at varer returneres i original emballage.

Annullering
Annullering af ordre på specielt udmålte og selekterede varer accepteres ikke.

Annullering af ordrer accepteres kun undtagelsesvis efter aftale og da kun mod debitering af annulleringsgebyr. Indtil 2 måneder før levering udgør gebyret 10% af købesummen, indtil 14 dage før levering 25% og indtil levering 50%. Annullering af ordrer, der er placeret hos sælgers leverandør, er endvidere betinget af leverandørens accept.

Software tages ikke retur.

Installation/ibrugtagning
Ønsker køber vejledning i betjening af udstyr og programmel kan der træffes aftale om konsulentbistand, der betales som regningsarbejde.

Reklamationer
Køber skal straks ved modtagelsen, og inden leverancen tages i brug eller bearbejdes, gennemgå det leverede med henblik på at sikre sig, at der ikke er mangler.

Reklamationer over mangler, der er eller burde være konstateret ved en sådan undersøgelse, skal fremsættes straks og senest 8 dage efter levering. Fremsættes reklamationen ikke indenfor den anførte frist, fortaber køber sin ret til at gøre misligholdelsesbeføjelse.

Reklamationsret
For direkte eller indirekte tab herunder driftstab og tabt arbejdsfortjeneste – der påføres køberen på grund af materiale- og fabrikationsfejl, hardware- og softwarefejl, samt for beskadigelse/tab af data og/eller programmer – påtager sælger sig ingen erstatningspligt. For levering yder sælger samme reklamationsret, som sælgers leverandør og sælger yder ikke herudover nogen form for reklamationsret, medmindre der er indgået en skriftlig aftale om udvidet reklamationsret.

Ejendomsret
Det solgte (inklusiv tilbehør) er solgt med ejendomsforbehold og er sælgers ejendom, indtil køber har betalt hele købesummen med tillæg af renter og omkostninger samt eventuelle udgifter vedrørende det solgte, som måtte være afholdt af sælger på købers vegne.

Leveringstid og force majeure
Enhver ordre modtages under forbehold af force majeure, herunder krig, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lockout, svigtende forsyninger af råmaterialer, ildebrand, beskadigelse af sælger eller sælgers leverandørers produktionsapparat, svigtende transportmuligheder, import/eksportforbud eller enhver anden begivenhed, som hindrer eller begrænser sælger eller sælgers leverandørers muligheder for at levere. Sælger har i tilfælde af force majeure valget imellem at hæve handlen eller en del af denne, eller at levere den aftalte vare, så snart hindringen for normal levering er bortfaldet. Sælger er i tilfælde af force majeure uden ansvar for ethvert tab hos køberen som følge af manglende levering.

Værneting og lovvalg
Dansk ret finder anvendelse ved eventuelle tvister, og enhver retssag vil efter sælgers valg kunne anlægges ved Retten i Esbjerg /Vestre Landsret. Voldgift kan aftales.

Servicekontrakt mellem Centex ApS og kunden
Såfremt intet andet foreligger gælder det, at

  • der betales årligt 1 år forud eller pr. kvartal
  • kontrakten har 12 måneders binding og skal opsiges 3 måneder inden udløb
  • kontrakten ved misligehold, gensidigt kan opsiges med 1 måneds varsel